Tithorea harmonia

Tithorea harmonia

Locality:Mexico
Family:Ithomiidae
Genus:Thitorea
Species:Tithorea harmonia
Sub-species:hippothous
Description:part of one antennae damaged
Note:--
Quality:A1-
Sex:F
Price: 14.90